LignoSilva received the Science and Technology Award 2023

Dr. Ing. Tomáš Bucha získal Cenu za vedu a techniku 2023 v kategórii Osobnosť vedy a techniky, a to za mimoriadny prínos k rozvoju aplikovanej vedy a založenie medzinárodného Centra excelentnosti LignoSilva, zameraného na implementáciu inteligentných technológií do lesnícko-drevárskeho sektora.

Dr. Ing. Tomáš Bucha received the Science and Technology Award 2023 in the category Personality of Science and Technology for his extraordinary contribution to the development of applied science and the establishment of the international Centre of Excellence LignoSilva. The LignoSilva is focused on implementing intelligent technologies in the forestry and timber sectors.