Dotazník k využitiu 3D CT skenera dreva

Vážený respondent!
 
Centrum Excelentnosti LignoSilva v spolupráci s klastrom BITERAP realizuje dva prieskumy s cieľom lepšie pochopiť potreby a preferencie spoločností v lesnom a drevospracujúcom priemysle. Veľmi by sme ocenili vašu účasť v týchto prieskumoch, ktoré nám pomôžu identifikovať oblasti na zlepšenie a uprednostniť vývoj nových služieb.
 
Prvý prieskum súvisí s experimentálnou linkou Centra excelentnosti LignoSilva s 3D tomografickým skenerom. Tento umožňuje odhaliť vnútorné chyby dreva, ktoré by inak zostali neodhalené (video k 3D CT). Identifikovali sme 8 hlavných služieb a 4 doplnkové služby. Prieskumom chceme zistiť záujem o tieto služby a podľa záujmu priorizovať ich rozvoj.
 
Druhý prieskum je zameraný na využitie údajov v lesnom a drevospracujúcom priemysle. Účasťou v tomto prieskume nám pomôžete získať prehľad o súčasných postupoch a identifikovať oblasti na zlepšenie v dátovom hospodárstve. 
 
Dokončenie oboch prieskumov by malo trvať približne 10-15 min. Vaše odpovede budú dôverné a anonymné a výsledky budú použité výhradne na výskumné účely.
Vašu účasť v tomto prieskume si veľmi vážime a pomôže nám lepšie pochopiť potreby odvetvia a vyvinúť služby, ktoré tieto potreby naplnia, ako aj pre formovanie výsledkov tohto výskumu v prispievaní k napredovaniu odvetvia.
 
Ďakujeme za váš čas a príspevok
 

Tomáš Bucha - Centrum excelentnoti LignoSilva

Monika Deneva - klaster BITERAP